سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

پرطرفدارترین مطالب امروز

اتحادهای ریاضی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
کمی بیشتر با خوارزمی
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
پژوهش: رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش و کسلر کودکان
پژوهش: رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چندگانه
مصاحبه‌ای با ریچارد مایر نظریه پرداز یادگیری چند رسانه ای