چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
گزاره؛
جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد.
 
گزاره ها را می توان به دو بخش زیر تقسیم بندی نمود:
گزاره ساده یا اتم، گزاره‌ای است که تنها یک خبر را اعلام می‌کند و قابل تجزیه نیست.
گزاره مرکب، گزاره‌ای است که دربارهٔ بیش از یک خبر آگاهی دهد. یک گزارهٔ مرکب، ترکیبی از چند گزارهٔ ساده است.