پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
قدر مطلق؛ در ریاضیات، قدر مطلقِ عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. به بیان دیگر، قدرمطلقِ یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.
زاویه تند (حاده)؛ زاویه ای را تند می‌گوییم هرگاه اندازه اش کمتر از ۹۰ درجه باشد.