پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
به کلمه، جمله (رشته ای از کلمات) یا اعدادی گفته می شود که از دو طرف دقیقا به یک شکل خوانده می شوند.
روز پی و روز تقریب پی دو روز از سال هستند که برای ثابت ریاضی پی جشن گرفته می‌شوند.
گزاره؛ جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد.