شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
قدر مطلق؛ در ریاضیات، قدر مطلقِ عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. به بیان دیگر، قدرمطلقِ یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.
زاویه تند (حاده)؛ زاویه ای را تند می‌گوییم هرگاه اندازه اش کمتر از ۹۰ درجه باشد.
تابع دوسویی (یا تناظر یک به یک): تابعی میان اعضای دو مجموعه به شرط این‌ که هر عضو از هر مجموعه با دقیقا یک عضو از مجموعه دیگر جفت شده باشد.
عدد اردوش؛ "فاصله همکاری" بین یک شخص و پل اردوش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه‌گیری می‌شود.
اتحاد: اتحاد، یک گزاره ریاضی همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت های جبری در ریاضی بکار می‌رود.
به کلمه، جمله (رشته ای از کلمات) یا اعدادی گفته می شود که از دو طرف دقیقا به یک شکل خوانده می شوند.
روز پی و روز تقریب پی دو روز از سال هستند که برای ثابت ریاضی پی جشن گرفته می‌شوند.
گزاره؛ جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد.