يکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
آموزش مستقیم و کاربرد آن در حوزه ناتوانی های یادگیری
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
آزمون های وکسلر
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور