پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ 4302 0 2

اندکی درباره یونس کرامتی، محقق و پژوهشگر

پژوهشگران: یونس کرامتی

یونس کرامتی در همایش بین المللی میراث علمی و فلسفی خواحه نصیرالدین طوسی

یونس کرامتی متولد 1349 در تهران، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی برق، کارشناس ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامی و دانشجوی دکترای تاريخ علم دوره‌ی اسلامی است. وی از سال 1370 عضو مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامی است و مقاله‌های پژوهشی بسياری از وی در دايره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه‌ی جهان اسلام، فرهنگ آثار ايرانی-اسلامی و دانشنامه‌های ديگر به چاپ رسيده است.
 
پيشينه‌ی تحصيلی
  1. ديپلم رياضی و فيزيک از دبيرستان البرز تهران (1367)
  2. کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ايران (1372)
  3. کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی (1384)
  4. دانشجوی دوره‌ی دکتری تاريخ علم در پژوهشگاه علوم انسانی
 
تجارب و مهارت‌های علمی
  1. پژوهش در مرکز دايرهالمعارف بزرگ اسلامی از 1370 ش، به عنوان نويسنده و ويراستار مقاله‌های مربوط به تاريخ علم.
  2. مدير گروه علوم دايرهالمعارف بزرگ اسلامی و مدير گروه تاريخ علم دانشنامه‌ی ايران از 1383
  3. سرويراستار بخش واژگان علمی در گروه فرهنگ‌نويسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1386
  4. تدريس در دوره‌ی کارشناسی ارشد تاريخ علم در پژوهشکده‌ی تاريخ علم

 
آثار منتشر شده و زير چاپ
  1. تأليف شش کتاب مختصر در زمينه‌ی تاريخ علم در ايران برای جوانان
  1-1. کارنامه‌ی ايرانيان ، تهران، 1380ش
  1-2. نخستين گام‌های جبر (درباره‌ی جبر و مقابله‌ی خوارزمی)، تهران، 1380ش
  1-3. هواشناخت (بررسی 3 رساله‌ی کهن فارسی درباره‌ی آثار علوی)، تهران، 1381ش
  1-4. در قلمرو رياضيات (بررسی مفتاح الحساب غياثالدين جمشيد کاشانی)، تهران، 1381ش
  1-5. ابوريحان بيرونی ، تهران، انتشارات اميرکبير، 1385
  1-6. نگاهی به تاريخ رياضيات و نجوم در ايران، تهران، انتشارات اميرکبير، 1385

 
  2. مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی
  2-1. بحثی درباره‌ی منابع الأبنيه عن حقايق الأدويه (کهن‌ترين اثر فارسی در داروشناسی)
  در فصلنامه‌ی فرهنگ ، زمستان 1375-بهار 1376ش، صص 311-317
  2-2. ملاحظاتی در باب آراء نجومی ابوسعيد سجزی و شرفالدين مسعودی
  در فصلنامه‌ی نامه‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره اول، بهار 1376
  2-3. بررسی منابع هدايه المتعلمين فی الطب(کهن‌ترين اثر فارسی در پزشکی)
  در مجله‌ی مقالات و بررسی‌ها (مجله‌ی علمی و پژوهشی دانشکده‌ی الهيات دانشگاه تهران) شماره‌ی 69
 
  3. مقالات منتشر شده در دايرهالمعارف بزرگ اسلامی (56 مقاله): از آن جمله‌اند
  3-1. جلد پنجم (1372ش): ابن يعيش، ابواسحاق کوبنانی، ابوالحجاج نيشابوری و ابوسهل مسيحی
  3-2. جلد ششم (1373ش): ابوعلی حبوبی، ابوالفتح اصفهانی و ابوالفتح گيلانی و ابونصر قمی
  3-3. جلد هشتم (1377ش): استقراء در رياضيات، اسحاق بن سليمان و اسحاق بن عمران
  3-4. جلد نهم (1379ش): اصطفن انطاکی، افيون، اقليدسی
  3-5. جلد دهم (1380ش): اموی(يعيش)، اندلس (علوم)، انطاکی(داوود)، انطاکی (مجتبی)، ايران (علوم)
  3-6. جلد يازدهم (1381ش): باد، باران، بخار (در پزشکی و در آثار علوی)، بديغورس، برف، برق
  3-7. جلد دوازدهم (1383ش): بغداد (تاريخ علم)، بقراط، بنی منجم، بوزجانی
  3-8. جلد سيزدهم (1383ش): بيت الحکمه، بيرونی، پاپوس اسکندرانی، پاپيروس، پادزهر، پزشکی (تاريخ)، پزشکی (واژگان فارسی پزشکی)
  3-9. جلد چهاردهم (1385ش): پولاک، تحرير، تحرير اقليدس، تحرير مجسطی، تحقيق ماللهند
  3-10. جلد پانزدهم (1386ش): التفهيم لأوائل صناعه التنجيم، ترجمه (3 بخش: 1- ترجمه‌های نخستين از يونانی به عربی، 2- ترجمه از عربی و فارسی به يونانی 3- ترجمه از عربی به لاتين و زبان‌های ديگر)، ترياق، تسبيع دايره، تسطيح، تشريح، تضعيف و تنصيف، تگرگ
 
  4. مقالات منتشر شده در دايرهالمعارف الاسلاميه الکبری
  4-1. ابن بناء، ابن سرابی، ابن سرابيون، ابن قنفذ، ارض
 
  5. مقالات منتشر شده در دانشنامه‌ی جهان اسلام
  5-1. برق، تميمی، تيفاشی
 
  6. مقالاتی که ويژه‌ی  Encyclopaedia Islamica  تأليف شده است:
  6-1. جلد 1 : عبدالحميد بن واسع، عبدالملک شيرازی، ابوبرزه
  6-2. جلد 2 (زير چاپ) ابوالخير اشبيلی، ابوالمحامد غزنوی، ابومنصور موفق هروی
 
  7. بيش از 140 مقاله در فرهنگ آثار ايرانی و اسلامی، ويراسته‌ي استاد احمد سميعی (گيلانی)
  7-1. جلد اول (71 مقاله) از جمله: آثار علوی/الآثار العلويه (6 مقاله)، ابدال الادويه (3 مقاله)، اتخاذ الآلات الرصديه، ادب الطبيب، الادويه المفرده (2 مقاله)، الازمنه و الانواء، ازهار الافکار، الاسئله و الاجوبه، استيعاب وجوه الممکنه، اشکال التأسيس، اصناف الحميات، اصناف العلوم الحکميه، اصول هندسه، الاعتماد، الاعداد المتحابه، الاغذيه (3 مقاله) افراد المقال، الانواء (3 مقاله)، الباهر فی الجبر، البديع فی الحساب، پرگار تام (2 مقاله)، پزشکی اسلامی، پزشکی در اسلام
  7-2. مجلدات آينده (بيش از 70 مقاله)
 
  8. آثار در دست انتشار
  8-1. چاپ مجموعه‌ی پژوهش‌های مستشرقين ايرانی و خارجی درباره‌ی الابنيه (به همراه دو مقالۀ خود). اين مجلد قرار است به عنوان ضميمه‌ی چاپ تصويری مجدد دست‌نوشته‌ی نفيس الابنيه به خط اسدی طوسی (کار مشترک مرکز پژوهشی ميراث مکتوب و فرهنگستان علوم اتريش) منتشر شود.
  8-2. چاپ تصويری مجموعه‌ی آثار غياثالدين جمشيد کاشانی، همراه با مقدمه و شرح مسائل به زبان رياضی امروز (چاپ توسط مرکز پژوهشی ميراث مکتوب)  
  همچنين مقاله‌ی ايران (علوم)، در «جشنواره‌ی مقالات اسلامی دايره المعارف‌ها» (بهمن 1383) شايسته‌ی تقدير (تشويقی) شناخته شد.
  سخنرانی در محافل علمی و پژوهشی
  1. «نظريه‌ی خطوط متوازی در آثار نصير الدين طوسي»، کنفرانس بين‌المللی خواجه نصير الدين طوسی، دانشگاه تهران، اسفند 1375ش،
  2. «ابن سرابيون و تأثير وی بر سنت علمی پزشکي»، انجمن ايران‌شناسی فرانسه در ايران، تهران، 1376
  3. «دو رساله‌ی نيريزی درباره‌ی آثار علوی و اندازه‌گيری فواصل»، کنفرانس بين‌المللی نيريزی، نيريز، مهرماه 1378.
  4. « مقايسه‌ی روش‌های غياث‌الدين جمشيد کاشانی و الغ بيگ برای محاسبه‌ی جيب 1 درجه »، کنفرانس بين المللی عبدالعلی بيرجندی، بيرجند، خرداد سال 1381
  5. «تاريخ جبر از روزگار خيام تا کاشانی»، نخستين کارگاه تاريخ رياضيات، دانشگاه شهيد بهشتی، 1383
  6. «تاريخ‌نگاری رياضيات در دوره‌ی اسلامی»، دومين کارگاه تاريخ رياضيات، دانشگاه تربيت معلم، آبان 1385
  7. «تاريخچه‌ی نظريه‌ی خطوط متوازی در دوره‌ی اسلامي»، در همان کارگاه
  8. « ديدگاه‌های پزشکان ايرانی و مسلمان درباره‌ی نقش ورزش در بهداشت تن و روان و درمان بيماری‌ها»، نخستين هم‌انديشی بين‌المللی تاريخ ورزش ايران، کميته‌ی ملی المپيک، تهران، 1385
  9. «بيمارستان‌های نوين ايران، از دوره‌ی ناصری تا افتتاح دانشگاه تهران»، موزه‌ی تاريخ پزشکی و انجمن ايران‌شناسی فرانسه در ايران، تهران، بهمن 1385
  10. «بحثی درباره‌ی منابع الابنيه عن حقائق الادويه»، ششمين دوسالانه‌ی ايران‌شناسی، لندن، مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفريقايی (SOAS)، دانشگاه لندن، سوم آگوست 2006م
  11. «ابوالفتح گيلانی، در ميانه‌ی پزشکی و ادبيات»، سمينار پزشکی ايران و هند در عصر نوين، تهران، بهمن 1386ش
کلمات کلیدی
سایر مطالب پیشنهادی آی هوش:

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
الگوریتم: غربال اراتوستن
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
اتحادهای ریاضی
تعاریف و مفاهیم: گراف کامل
تعاریف و مفاهیم ریاضی: اصل لانه کبوتری