دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: محمد خوارزمی
طنز ریاضی: اثبات 2=1