يکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
آزمون های وکسلر
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
روش چندحسی فرنالد