يکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ 6243 0 10

رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان

پژوهش: رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان

نویسندگان: دکتر غلامرضا محمودی1، دکتر مهناز استکی2، شهرزاد دماوندی3
 
چکیده
هدف:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان علوم انسانی سـال 88-89 دانشـگاه دولتی شیراز بود.
 
روش:
بدین منظور، نمونه ای به تعداد 201 نفر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998) و پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ-واگنر (1991) اطلاعـات جمـع آوری شد. داده های پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) و آمـار اسـتنباطی (آزمـون t، آزمونf، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
 
یافته هـا:
نتـایج نشان داد کـه
1) بـین سبکهای تفکر و هوش هیجانی دانشجویان رابطه وجود دارد،
2)سبکهای تفکر میتواند هوش هیجانی دانشجویان را پیش بینی کند.
 
نتیجه گیری:
آموزش سبکهای تفکر ممکن است باعث بهبود هوش هیجانی شود.
 
کلیدواژه ها:
سبک تفکر، هوش هیجانی
 
مقدمه:
عوامل مختلفی موجب تفاوت میان یادگیرندگان میشوند. آنچه در سالهای اخیر بیشـتر از سایر عوامل نظر روان شناسان پرورشی و کارشناسان آموزشی را به خـود جلـب کـرده، تنـوع سبکهای یادگیری و تفکر و راهبردها و روشهای یادگیری و مطالعـه اسـت.ایـن تفـاوتهـا عمدتاً در چگونگی برخورد یادگیرنده با موضـوع هـای مختلـف یـادگیری و نحـوه فراگیـری، نگهداری، و استفاده از آن آموخته ها مطرح بوده است.

رابرت استرنبرگ ( 1997a) نخستین کسی است که ضمن معرفی مفهوم سبکهـای تفکـر، انواع این سبکها را دسته بندی کرده اسـت. او سـبک تفکـر را بـه عنـوان طریقـی کـه فـرد می اندیشد، تعریف کرده و در این باره گفته است:"سبک تفکر نوعی توانـایی نیسـت بلکـه بـه چگونگی استفاده ما از توانایی ها اشاره میکند. افراد ممکن است در توانایی ها مشابه، امـا در سبکهای تفکر متفاوت باشند" (سیف، 1387).

در جامعه، به کرات سبک های تفکر را با توانایی ها اشتباه می گیریم.در نتیجـه تفـاوت هـای فردی ناشی از سبکهای تفکر را به اشتباه به توانایی ها نسبت می دهیم. نتیجه این می شود که افرادی که سبک های تفکر آنها با انتظارات والدین، همسر، همکاران یا رئیسشان هماهنـگ نیست، به دلایل نابجا، دچار توهّم میشوند. بدترین حالت این است که بین سبک تفکـر یـک فرد با افراد دیگر تطابق وجود نداشته باشد. چنین ناهماهنگی در مدرسـه یـا شـرایط کـاری صورت جدّی تری به خود می گیرد. بچه هایی که در مدرسه کندذهن به نظر می رسند اغلب به این دلیل است که از سبکی پیروی می کنند که با سبک تفکر معلمانشان هماهنگ نیست. (استرنبرگ/ اعتمادی و خسروی،1380).
 
 
:: متن کامل پژوهش، در بخش ضمیمه و نیز در لینک منبع، در دسترس می باشد.
فایل های ضمیمه

رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان

رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان

119

منابع و مآخذ، پی نوشت ...

پی نوشت:
1 - دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه روانشناسی، تهران، ایران.
2 - دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه روانشناسی، تهران، ایران.
3 - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
 
 
منابع
1. اسـترنبرگ، رابـرت جـی(1380). سـبکهـای تفکـر .ترجمـه علاءالـدین اعتمـاد اهـری و علـی اکبرخسروی، تهران:انتشارات دادار.

2. برادبری،تراویس و گریوز،جین (1386). هوش هیجانی(مهارتها وآزمونها).ترجمه مهدی گنجـی، تهران:نشر ساوالان.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2005).

3. بیابانگرد، اسماعیل(1384). روانشناسی تربیتی،تهران :انتشارات دنیا.

4. حدادی کوهسار،علی اکبر(1383). بررسی مقایسهای رابطه هـوش هیجـانی بـا سـلامت روان و پیشرفت تحصیلی دردانشجویان شاهد و غیر شـاهد دانشـگاه تهـران،پایـان نامـه کارشناسـی ارشد،دانشگاه شاهد.
 
5. جلالی،مرجان (1381) "ویژگی و مشخصـات دانـش آمـوزان دارای اخـتلال یـادگیری"،فصـلنامه کودکان استثنایی،شماره 47،آبان.
 
6. سیف،علی اکبر (1387). روانشناسی پرورشی نوین، تهران:نشر دوران .
 
7. صندوقچی،مریم (1387). بررسی رابطه بین سبک تفکر والدین با عزت نفس و خود پنداره دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
 
8. کاویانی،مریم (1384). رابطه بین سبک تفکر با خودکارآمـدی و پیشـرفت تحصـیلی،پایـان نامـه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
 
9. مظاهری کلهرودی،ناز مریم (1383). مطالعه رابطه بـین هـوش هیجـانی بـا سـبکهـای تفکـر دردانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
 
10. منصوری نصر آبادی،معصومه (1383). بررسی تأثیرآموزش حل مسئله اجتماعی در هوش هیجانی دانش آموزان دختر با پیشرفت تحصیلی ضعیف،پایان نامه کارشناسـی ارشـد رشـته روانشناسـی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

1. Afolabi,O.A.,Awosola.R.K.&Omole.S.O.(2010).Influence of emotional intelligence and gender on job performance and job satisfaction among Nigerian policemen. Current research journal of social science. 2(3):147-154.

2. Awasthi.E.,&Katyal.s.(2005).Gender differences in emotional 
 
3. intelligence among adolescents of chandigarh.j.Hum.E.cob.,17(2):153-155 from http://www.krepublishers.com.

4. Mayer, J.D.Y.,&Salovey,P.(1997).What is emotional intelligence? In P.Salovey &D.Sluyter(Eds.),Emotional Development and Emotional Intelligence :Implications for educators. New York: Basic Book.

5. Mayer,J.D.,Robert,R.D.,&Barsade,S.G.(2008).Human abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of psychology,59,507-536.

6. Murphy, A.(2006).A comparison of the emotional intelligence and thinking styles of student university study fields. An Unpublished master's thesis, University of South Africa. فصلنامه علوم رفتاری / 123

7. Salovey,P.Bedell,B.,Detweiler,J.B.,&Mayer ,J.D. (2000). Current directions in emotional intelligence research.In M.Lewise, &.j.M.Haviland-Jones (Eds.) ,Handbook of emotions (2 nd ed) .NewYork:Guilford press.

8. Topia,M.&Marsh I I,G.E.(2006).The effort of sex and grade-point average on emotional intelligence.Psicothema ,18,108-111.

9. Zhang, L.F.(2001).Thinking Styles and Personality Types Revisited. Personality and Individual Differences, 31,883-894.

10. Zhang, L.F., & Sterenberg, R.J., (2009).Perspectives on nature of intellectual styles .New York: Springer publishing company. 

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
پس‌ خبا؛ فن بهسازی حافظه
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: اثبات 2=1
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره