پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
روش چندحسی فرنالد
آزمون های وکسلر
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!