شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ 4694 0 5

ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﻀﺎوت در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

بررسی سوبستراهای عصبی هوش هیجانی و هوش اجتماعی

 
ترجمه و تلخیص: دکتر علی فرهودیان
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ (وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ) ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﻀﺎوت در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪﺷﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. آﺳﯿﺐ در ﮐﻮرﺗﮑﺲ وﻧﺘﺮوﻣﺪﯾﺎل (VM) ﭘﺮهﻓﺮوﻧﺘﺎل ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺨﺘﻞ و ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﯾﺎنآور آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ روش ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 
ﮔﺴﺘﺮۀ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮد در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﺎن ﺧﻮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی، ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ، اﻧﻌﻄﺎف در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ آﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آﺳﯿﺐﻫﺎی آﻣﯿﮕﺪال ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﮑﺲﻫﺎی اﯾﻨﺴﻮﻻر1، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﻓﻌﺎلﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ VM، آﻣﯿﮕﺪال و ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﻨﺴﻮﻻر، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎلﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
 
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، 12 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی دو ﻃﺮﻓﮥ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻮرﺗﮑﺲ وﻧﺘﺮوﻣﺪﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮥ راﺳﺖ آﻣﯿﮕﺪال ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﮑﺲﻫﺎی اﯾﻨﺴﻮﻻر راﺳﺖ ﺑﺎ آزﻣﻮن EQI2 آزﻣﻮده ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی )ﻗﺪرت ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن) و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﮑﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی را ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ، آزﻣﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ادراک و ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﻮروﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺿﻌﻒ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻮشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (IQ) ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﯾﮑﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻔﺎوت دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ درﮔﯿﺮ در ﻓﻌﺎلﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ درﮔﯿﺮ در ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺎ اﺟﺰاء ﺣﺴﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺼﺒﯽ (ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ)، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن و درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
پی نوشت و مأخذ

  1. Insular
  2. Emotional Quotient Iventory
 
Bar-On, R., Tranel, D., Denburg , N. L., & Bechara, A. (2003). Exploring the neurological substrate of emotional and social intelligence. Brain, 126, 1790-1800.
 

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
ضریب ‌هوشی 120 شرط جهش تحصیلی
نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
اتحادهای ریاضی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
رشد هیجانی در دوران کودکی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تخیل: هنر آفرینش آینده